Ogłoszenia dotyczące witryny

Wybór przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających

Wybór przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających

Napisane przez: Alicja Kostynowicz ( )
Number of replies: 0

 

Wybór przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających od III semestru

W związku z reformą oświaty wprowadzoną we wrześniu 2012 roku, każdy słuchacz ma obowiązek wybrać co najmniej dwa przedmioty realizowane jako rozszerzone.

W naszej szkole wprowadzamy trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym : język angielski, geografię, wiedzę o społeczeństwie (w semestrach III i IV) oraz język angielski, geografię, historia (w semestrach V i VI)

Język angielski jest już realizowany w wersji rozszerzonej od pierwszego semestru, natomiast od semestru III dojdą dwa następne przedmioty jako rozszerzone, tj. wiedza o społeczeństwie (lub historia) i geografia oraz dwa uzupełniające przedmioty , tj. przyroda lub historia i społeczeństwo.

 

Przyroda- przedmiot ten będzie przeznaczone dla słuchaczy, którzy nie wybrali przedmiotów przyrodniczych w zakresie rozszerzonym. Program umożliwia realizację treści programowych zawartych w podstawie w zakresie czterech przedmiotów: biologii, chemii, fizyki i geografii.

Historia i społeczeństwo - przedmiot ten będzie przeznaczone dla słuchaczy, którzy nie wybrali przedmiotów humanistycznych w zakresie rozszerzonym. Program umożliwia realizację treści programowych zawartych w podstawie w zakresie dwóch przedmiotów: historii i wiedzy o społeczeństwie.

Słuchacze, którzy wybrali w wersji rozszerzonej język angielski i geografię (przedmiot przyrodniczy), jako uzupełnienie wybierają przedmiot: historia i społeczeństwo.

Słuchacze, którzy wybrali w wersji rozszerzonej geografię     (jeden z kilku przedmiotów przyrodniczych) i wiedzę o społeczeństwie lub historię (przedmioty humanistyczne), jako uzupełnienie wybierają przyrodę.

Słuchacze, którzy wybrali w wersji rozszerzonej język angielski i wiedzę o społeczeństwie (przedmioty humanistyczne), jako uzupełnienie wybierają przyrodę.


Od roku 2015 matura została zmieniona. Na maturze będą obowiązywały co najmniej cztery przedmioty: język polski, język obcy nowożytny i matematyka (na poziomie podstawowym) oraz co najmniej jeden przedmiot (na poziomie rozszerzonym) wybrany przez zdającego.