Wybór przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających

Wybór przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających od semestru III

W związku z reformą oświaty wprowadzoną we wrześniu 2012 roku, każdy słuchacz ma obowiązek wybrać dwa przedmioty realizowane jako rozszerzone.

W naszej szkole wprowadzamy trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym : język angielski, geografię, wiedzę o społeczeństwie

Język angielski jest realizowany w wersji rozszerzonej już od pierwszego semestru, natomiast od semestru III dochodzą dwa następne przedmioty w wersji rozszerzonej: wiedza o społeczeństwie i geografia oraz dwa przedmioty uzupełniające :  przyroda lub historia i społeczeństwo.

Przyroda- przedmiot ten będzie przeznaczone dla słuchaczy, którzy nie wybrali przedmiotów przyrodniczych w zakresie rozszerzonym. Program umożliwia realizację treści programowych zawartych w podstawie w zakresie czterech przedmiotów: biologii, chemii, fizyki i geografii.

Historia i społeczeństwo - przedmiot ten będzie przeznaczone dla słuchaczy, którzy nie wybrali przedmiotów humanistycznych w zakresie rozszerzonym. Program umożliwia realizację treści programowych zawartych w podstawie w zakresie i wiedzy o społeczeństwie.

Słuchacze, którzy wybrali w wersji rozszerzonej język angielski i geografię (przedmiot przyrodniczy), jako uzupełnienie wybierają przedmiot: historia i społeczeństwo.

Słuchacze, którzy wybrali w wersji rozszerzonej geografię   (jeden z kilku przedmiotów przyrodniczych) i wiedzę o społeczeństwie (przedmiot humanistyczny), jako uzupełnienie wybierają przyrodę.

Słuchacze, którzy wybrali w wersji rozszerzonej język angielski i wiedzę o społeczeństwie (przedmioty humanistyczne), jako uzupełnienie wybierają przyrodę.

Na egzaminach semestralnych obowiązują dwa przedmioty rozszerzone wybrane przez słuchacza.  Przedmiot uzupełniający zaliczany jest na podstawie prac kontrolnych.


Od roku 2015 matura została zmieniona. Na maturze będą obowiązywały co najmniej cztery przedmioty: język polski, język obcy nowożytny i matematyka (na poziomie podstawowym) oraz jeden przedmiot (na poziomie rozszerzonym) wybrany przez zdającego.

 

Last modified: Friday, 11 June 2021, 3:53 PM